22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39Technikum

Jest ich 5 do wyboru, my je dobraliśmy, ...

Więcej

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła branżowa to dobry wybór!

Więcej

B I P

Biuletyn Informacji Publicznej - udostępnianie informacji publicznej w postaci elektronicznej.

Więcej

Dziennik elektroniczny

Logowanie do dziennika elektronicznego

Więcej

Egzamin poprawkowy z matematyki – 24 sierpnia 2022r godz. 9.00

Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, kwalifikacji wstępnej, eksploatacji środków transportu drogowego, użytkowania środków transportu drogowego, podstaw budowy maszyn, kosztorysowania w budownictwie, kosztorysowania w budownictwie – pracowania, konstrukcji budowlanych, programowania aplikacji internetowych – 24 sierpnia 2022r godz. 11.00

Egzamin poprawkowy z przepisów ruchu drogowego – 24 sierpnia 2022r godz. 12.00.

Nasza szkoła uczestniczy w programie "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego". Jest to projekt Urzędu Marszałkowskiego, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach projektu nasi uczniowie uczestniczyli w szkoleniach:
  • 26 maja 2022r - Obsługa programu graficznego PHOTOSHOP,
  • 27 maja 2022r - Obsługa programu 3D STUDIO MAX.
Wszyscy uczestnicy szkoleń to uczniowie klas technikum reklamy a potwierdzeniem uczestnictwa  będą   certyfikaty MEiN. Uczniowie chętnie podjęli wyzwanie nabywania nowych umiejętności zawodowych oraz podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe.

Plakat promujący program

 

Uwaga absolwenci, którzy zdawali egzaminy zawodowe!!!

Informacja o zasadach wydawania dyplomów zawodowych i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół. OKE Warszawa wydaje dyplomy zawodowe (PP2019) i dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (PP2017, PP2012) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U ...
www.oke.waw.pl

Facebook