22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

R E G U L A M I N  R E K R U T A C J I

uczniów do klas pierwszych

Technikum Zawodowego oraz Branżowej Szkoły I Stopnia

w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

na rok szkolny 2024/2025

 

 1.  PODSTAWA PRAWNA: 

Rekrutacja uczniów do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim odbywa się na podstawie:

 

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. 2019 poz.1737)

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r., w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm. §11baa ust. 2).

 

·         Zarządzenie nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych,  branżowych szkół II stopnia na rok szkolny 2024/2025.

 

·         Statut Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1.

 

 1. REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM ZAWODOWEGO, BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA – KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

W roku szkolnym 2024/2025 prowadzony będzie nabór do następujących oddziałów klas pierwszych: 

 

 

TECHNIKUM (pięcioletnie) – dla absolwentów ósmych klas szkół podstawowych, pięć oddziałów, kształcących w zawodach:

 

Technik pojazdów samochodowych (1TS)

 Kwalifikacje:

MOT.05. – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,

MOT.06. - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych,

 Przedmioty rozszerzone do wyboru : język angielski lub matematyka

Technik informatyk (1TI)

 Kwalifikacje:

INF.02 – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,

INF.03. - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych,

 Przedmioty rozszerzone do wyboru : język angielski lub matematyka

 Technik budownictwa (1TB)

 Kwalifikacje:

BUD.12. – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,

BUD.14 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów,

Przedmioty rozszerzone do wyboru : język angielski lub matematyka

Technik robót wykończeniowych w budownictwie (1TBrw)

Kwalifikacje:

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

 Przedmioty rozszerzone do wyboru:  język angielski lub matematyka

Technik reklamy (1TR)

 Kwalifikacje:

PGF.07. – Wykonywanie przekazu reklamowego,

PGF.08. - Zarządzanie kampanią reklamową,

 Przedmioty rozszerzone do wyboru : język angielski lub geografia

Języki obce we wszystkich klasach technikum zawodowego:

Pierwszy język - j. angielski - kontynuacja

Drugi język - j. niemiecki – od podstaw

 

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (trzyletnia) – dla absolwentów szkół podstawowych, sześć oddziałów, kształcących w zawodach:

 Mechanik pojazdów samochodowych (1c)

 Kwalifikacje:

MOT.05.- Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,

Kierowca mechanik (1k)

 Kwalifikacje:

TDR.01. - Eksploatacja środków transportu drogowego,

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (1t)

 Kwalifikacje:

BUD.11. - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,

Monter stolarki budowlanej (1m)

Kwalifikacja:

BUD.10. – Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej.

Sprzedawca (1h)

 Kwalifikacja

HAN.01. - Prowadzenie sprzedaży

Wielozawodowa (1w)

 Kwalifikacje wg klasyfikacji zawodów.

– Egzaminy zawodowe odbywają się w Cechu Rzemiosł Różnych.

 

 

 III. WYMAGANE DOKUMENTY

Dla kandydatów technikum zawodowego oraz branżowej szkoły I stopnia

 1. Wniosek, zgodny ze wzorem ustalonym przez organ prowadzący wydrukowany z systemu elektronicznego i potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna. 
 2. Kopie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i kopie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczone za zgodność przez dyrektora szkoły podstawowej, które ukończył kandydat. 
 3. Jeżeli kandydat wybrał więcej niż jedną szkołę składa jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej w szkole pierwszego wyboru. 
 4. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
 5. 2 fotografie, o wymiarach 33 x 42 mm (podpisane: imię i nazwisko, klasa). 
 6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowania wydaje punkt naboru). 
 7. Zaświadczenie od pracodawcy, u którego uczeń będzie odbywał zajęcia praktyczne jako młodociany pracownik, dla kandydatów do klasy wielozawodowej.
  W kasie wielozawodowej Branżowej Szkoły I Stopnia wymogiem jest przynależność pracodawcy do Cechu Rzemiosł Różnych. 
 8. Kandydat przyjęty, jeżeli posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dostarcza je do punktu naboru w terminie do 31 sierpnia 2025 r.

 

 1. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH LICEÓW, TECHNIKÓW, SZKÓŁ BRANŻOWYCH I STOPNIA
 2. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 
 3. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w punkcie naboru szkoły pierwszego wyboru wnioski wydrukowane z elektronicznego systemu rekrutacji. 
 4. Szkoła przyjmuje wyłącznie podania podpisane przez kandydata i co najmniej jednego rodzica (prawnych opiekunów). 
 5. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania: 
 6. kandydat, składając wniosek, określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,
 7. każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,
 8. jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony wyłącznie do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,
 9. kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów,
 10. kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje się oryginałami lub kopiami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora szkoły podstawowej, do którego uczęszczał,
 11. kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu. 
 12. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. 
 13. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną (w skrócie SKR), wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków. 
 14. Szkolna Komisja Rekrutacyjna: 
 15. podaje informację o warunkach rekrutacji,
 16. przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami i warunkami określonymi w regulaminie rekrutacji, w tym weryfikuje spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 17. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia,
 18. ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły,
 19. podaje informację o wolnych miejscach w szkole,
 20. rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i nierozstrzygniętych w szczegółowych przepisach,
 21. sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego. 

 

 1. VKRYTERIA REKRUTACJI DO TECHNIKÓW, SZKÓŁ BRANŻOWYCH I STOPNIA
 2. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej. 
 3. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego. 
 4. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziału w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 
 6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 
 7. wielodzietność rodziny kandydata;
 8. niepełnosprawność kandydata;
 9. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 10. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 11. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 12. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 13. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
 14. Kryteria, o których mowa w pkt 5, mają jednakową wartość. 
 15. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejscw szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 • wymienione na świadectwie ukończenia ósmoklasisty oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;
 • świadectwo ukończenia ósmoklasisty z wyróżnieniem;
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia ósmoklasisty:
 • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu; 
 1. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły. 
 2. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego. 
 3. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów (max. 200 pkt). 
 4. Punkty przyznawane są:

 

 • dla absolwentów szkół podstawowych:

max. 100 punktów - za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

Wynik przedstawiony w procentach z:

- języka polskiego

- matematyki

 mnoży się przez 0,35

Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.  

max. 100 punktów łącznie za:

 1. oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wybranych dla danego oddziału,
 2. szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 3. aktywność na rzecz innych ludzi. 

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub dana część egzaminu ósmoklasisty, których dotyczy zwolnienie. 
 2. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:
 • za ocenę celującą – po 35 punktów
 • za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów
 • za ocenę dobrą – po 25 punktów
 • za ocenę dostateczną – po 15 punktów
 • za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów;

z języka obcego nowożytnego:

 • za ocenę celującą –30 punktów
 • za ocenę bardzo dobrą –25 punktów
 • za ocenę dobrą –20 punktów
 • za ocenę dostateczną –10 punktów
 • za ocenę dopuszczającą –5punktów.

 

 1. Przez określenie „zajęcia edukacyjne wybrane dla danego oddziału” rozumie się:

Oddział

Typ szkoły - zawód

Przedmioty na świadectwie punktowane wg zasad określonych w pkt. 11

1TS

Technikum Zawodowe – technik pojazdów samochodowych

Język polski

Matematyka

Fizyka

Informatyka

1TB

Technikum Zawodowe – technik budownictwa

Język polski

Matematyka

Plastyka

Informatyka

1TBrw

Technikum Zawodowe – technik robót wykończeniowych w budownictwie

Język polski

Matematyka

Plastyka

Informatyka

1TI

Technikum Zawodowe – technik informatyk

Język polski

Matematyka

Fizyka

Informatyka

1TR

Technikum Zawodowe – technik reklamy

Język polski

Matematyka

Informatyka

Język angielski

1c

Szkoła Branżowa I stopnia – mechanik pojazdów samochodowych

Język polski

Matematyka

Informatyka

Język angielski

1k

Szkoła Branżowa I stopnia - kierowca mechanik

Język polski

Matematyka

Informatyka

Język angielski

1t

Szkoła Branżowa I stopnia – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Język polski

Matematyka

Informatyka

Język angielski

1m

Szkoła Branżowa I stopnia – monter stolarki budowlanej

Język polski

Matematyka

Informatyka

Język angielski

1w

Szkoła Branżowa I stopnia – wielozawodowa

Język polski

Matematyka

Informatyka

Język angielski

1h

Szkoła Branżowa I stopnia – sprzedawca

Język polski

Matematyka

Informatyka

Język angielski

*w przypadku braku j. angielskiego - inny język obcy wpisany na świadectwie jako język obowiązkowy

 

 1. Za ocenę uzyskaną z każdego przedmiotu wymienionego w pkt 14 („przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które będą punktowane”), uczeń otrzymuje punkty według następującej tabeli:

 

Ocena

Liczba punktów

celujący

18

bardzo dobry

17

dobry

14

dostateczny

8

dopuszczający

2

 

 1. Punkty uzyskane za szczególne osiągnięcia ucznia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: 

Rodzaj osiągnięcia

Punktacja

Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem

7 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej10 pkt

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 4 pkt

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

d) tytułu finalisty konkursu  przedmiotowego 7 pkt

e)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem 
o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 pkt

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 pkt

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 5 pkt

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej7 pkt

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 2 pkt

Za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub na rzecz środowiska szkolnego. 

3 pkt

 

Uwaga! Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 - o wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej 

UWAGA! W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt. 

 1. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego z zastrzeżeniem, że kandydaci spełniający warunki określone w p. V.4 umieszczani są w pierwszej kolejności. 
 2. Liczba miejsc w poszczególnych oddziałach: 

 

Oddział

Typ szkoły - zawód

Liczba miejsc

1TS

Technikum Zawodowe – technik pojazdów samochodowych

13

1TB

Technikum Zawodowe – technik budownictwa

13

1TBrw

Technikum Zawodowe – technik robót wykończeniowych w budownictwie

13

1TI

Technikum Zawodowe – technik informatyk

13

1TR

Technikum Zawodowe – technik reklamy

26

1c

Szkoła branżowa I stopnia – mechanik pojazdów samochodowych

12

1k

Szkoła branżowa I stopnia - kierowca mechanik

12

1t

Szkoła branżowa I stopnia – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

12

1m

Szkoła branżowa I stopnia – monter stolarki budowlanej

12

1w

Szkoła branżowa I stopnia – wielozawodowa

12

1h

Szkoła branżowa I stopnia – sprzedawca

12

 

 1. Nie zostaną przyjęci do klas pierwszych absolwenci szkoły podstawowej, którzy: 

nie potwierdzą, w wyznaczonym terminie, woli uczęszczania do naszej szkoły (nie dostarczą oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej) oraz absolwenci szkoły podstawowej, którzy na końcowym świadectwie otrzymali OCENĘ NAGANNĄ

 

 1. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

1

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

Do 29 lipca 2024 r. r.

2

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

3

Wniesienie do Dyrektora Szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

4

Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do Dyrektora Szkoły

 

 

VII. SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI na rok szkolny 2024/2025

 

Znajduje się TU:

 - Dla Technikum Zawodowego oraz Branżowej Szkoły I Stopnia – załącznik nr 1

 

 

Facebook