22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

RADA RODZICÓW - rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich rodziców  wybrani w demokratycznych wyborach.

RADA jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.

RADA RODZICÓW może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

 

Kompetencje Rady Rodziców ustala Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 ze zm.)

Art.53.

  1. W szkole i placówce może działać rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
  2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły lub placówki.
  3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
  4. Reprezentacja rodziców może przybrać także inną nazwę niż określona w ust.1.

Art.54.

  1. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę lub placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady szkoły lub placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki.
  2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art.53 ust.3.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca  - Edyta Lubaszewska
Zastępca - Justyna Klusiewicz
Skarbnik - Izabela Krężlewicz
 
Członkowie Rady Rodziców - Czarnecka Monika, Siwko Monika, Jagiełło Monika, Kapturkiewicz Angelika, Cudzik Klaudia

Dane do wpłat na Komitet Rodzicielski:

Rada Rodziców przy Zespole Szkol Zawodowych nr 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Gorska 39

nr rachunku bankowego: 86 8011 0008 0001 0000 0358 0004

 

 

 

 

 

Facebook