Nowy wymiar szkolnictwa zawodowego


Dołącz do nas !

Wybierz dla Siebie

przyszłą karierę zawodową wybierając jeden z pięciu przyszłościowych kierunków

NOWOŚĆ!


TECHNIK GRAFIKI

POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK BUDOWNICTWA

I

ARCHITEKTURY

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

PIERWSZEGO STOPNIA

MONTER ZABUDOWY

I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

W BUDOWNICTWIE

NOWOŚĆ!


KIEROWCA MECHANIK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

NOWOŚĆ!


ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASY WIELOZAWODOWE


FRYZJER

SPRZEDAWCA

KUCHARZ

ŚLUSARZ


ORAZ INNE ZAWODY


GÓRSKA 39

wybierz przyszłość !

Nowy wymiar zawodu

Dziennik elektroniczny

Akademia CISCO w ZSZ Nr 1

Współpracujemy z firmami:




DOBRY MONTAŻ

Ankieta dla absolwentów

Unia Zw Sportowych

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

 • SEMESTR I  04.09.2017 r. - 05.01.2018 r.
 • SEMESTR II 09.01.2018 r. - 23.06.2018 r.

 • 04.09.2017 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2017 / 2018

  22.06.2018 r. Zakończenie roku szkolnego 2017 / 2018

  27.04.2018 r. Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych technikum zawodowego

  23.12.2017 r. - 31.12.2017 r. - zimowa przerwa świąteczna

  15.01.2018 r. - 28.01.2018 r.- ferie zimowe

  29.03.2018 r. - 03.04.2018 r.- ferie wiosenne

   

  Egzamin maturalny - rozpoczyna się w dniu 4 maja 2018 r. (piątek) i trwa wg. harmonogramu Dyrektora Centrum Komisji Egzaminacyjnej.

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

  Sesja 1: styczeń - luty 2018 r. :

  • część pisemna      11.01.2018 r.
  • część praktyczna  10.01.2018 r. - 17.02.1018 r.

  Sesja 2: czerwiec  - lipiec 2018 r. :

  • część pisemna     19.06.2017 r.
  • część praktyczna  26.06.2017 r. - dokumentacja

  22.06.2018 r. -04.07.2018 r. - pozostałe kwalifikacje

   

  1. Art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz 1943, ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 w sprawie szczególnych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ( Dz.U. z 2015 r., poz 673)
  3. Rozporządzenie Men z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego ( Dz.U. z 2016r., poz.2223, z zm).

  Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  Technikum Zawodowego

  • 10.01.2018 r. - egzamin praktyczny "d"
  • 11,01.2018 r. - egzamin pisemny ,z kwalifikacji zawodowych
  • 21.03.2018 r. - dzień otwarty i Promocji Szkoły
  • 30.04.2018 r. - weekend majowy
  • 02.05.2018 r. - weekend majowy
  • 04.05.2018 r. - egzamin maturalny
  • 07.05.2018 r. - egzamin maturalny
  • 08.05.2018 r. - egzamin maturalny
  • 01.06.2018 r. - piątek po Bożym Ciele
  • 19.06.2018 r. - egzamin pisemny z kwalifikacji

   

  Branżowa Szkoła I stopnia

   

  • 30.04.2018 r. - weekend majowy
  • 02.05.2018 r. - weekend majowy
  • 04.05.2018 r. - egzamin maturalny
  • 07.05.2018 r. - egzamin maturalny
  • 08.05.2018 r. - egzamin maturalny
  • 01.06.2018 r. - piątek po Bożym Ciele

   

  1. Podstawa prawna :Rozporządzenie MEN z dnia 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. nr 46 , poz. 432 z poźn.zm.)
  2. Rozporządzenie MEN z dnia 10.06.2015r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. poz.843 z późniejszymi zmianami )
  3. Komunikat Dyrektora CKE z dnia 10 sierpnia 2017 roku.
  4. Komunikat Dyrektora CKE z dnia 11 sierpnia 2017 roku.


  Terminarz zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

  • 13.09.2017 r. - zebranie rodziców uczniów wszystkich klas ( kwalifikacje zawodowe) [ z wyłączeniem programowo najstarszych klas TZ ]
  • 20.09.2017 r. - zebranie rodziców IV klas Technikum Zawodowego w sprawie egzaminu maturalnego
  • 30.10.2017 r. - zebranie pół semestralne
  • 09.01.2018 r. - zebranie informujące o klasyfikacji za semestr I
  • 04.04.2018 r. - zebranie pół semestralne z wyłączeniem klas IV technikum

  DNI OTWARTE :

  • 29.11.2017 r. - dla wszystkich klas
  • 22.03.2017 r. - dla klas IV TZ
  • 17.05.2016 r. - dla pozostałych klas

  PLAN DNI OTWARTYCH :

  16.30 - 17.00 - spotkanie z wychowawcami

  17.00 - 18.00 - spotkanie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.


  Z A R Z Ą D Z E N I E NR  1  z dnia 01.09.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2017 / 2018

  Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1w Nowym Dworze Mazowieckim

  zarządza co następuje :

  1. Semestr I (04.09.2017 – 05.01.2018)

  Dotyczy wszystkich klas

  Do dnia 22 listopada 2017 r.         - należy wystawić zagrożenia z poszczególnych przedmiotów

  W dniu 29.11.2017 r.                     - dzień otwarty (należy obowiązkowo poinformować rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec semestru i mieć na to pisemne potwierdzenie w dzienniku).

  Do 05.01.2018 r.                            - należy wystawić oceny na semestr I roku szkolnego 2017/2018

  W dniu 09.01.2017 r.                     - odbędzie się rada pedagogiczna klasyfikacyjna za semestr I roku szkolnego 2017/2018

  W dniu 09.01.2017 r.                     - odbędą się zebrania dla rodziców informujące o klasyfikacji za semestr I roku szkolnego 2017/2018

  W dniu 31.01.2018 r.                     - odbędzie się rada podsumowująca semestr I roku szkolnego 2017/2018

   

  2. Semestr  II (08.01.2018r. – 22.06.2018r.)

  Dotyczy klas programowo najstarszych technikum zawodowego

  Do dnia 26.03.2018 r.               - należy wystawić zagrożenia na koniec roku szkolnego dla w/w klas

  W dniu 27.03.2018 r.                - dzień otwarty (należy obowiązkowo poinformować rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku i mieć na to pisemne potwierdzenie w dzienniku).

  Do dnia 23.04.2018 r.              - należy wystawić oceny na koniec roku dla w/w klas

  W dniu 24.04.2018 r.                - odbędzie się Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla w/w klas.

  W dniu 25.04.2018 r.                - sprawdzenie dokumentacji przez v-ce dyrektora

  W dniu 26.04.2018 r.                - podpisywanie świadectw ukończenia szkoły przez dyrektora

  W dniu 27.04.2018 r.                - uroczyste zakończenie szkoły dla w/w klas o godz. 12.00

   

  Dotyczy pozostałych klas

  Do dnia 16.05.2018 r.             - należy wystawić zagrożenia z poszczególnych przedmiotów  na koniec roku szkolnego

  W dniu 17.05.2018 r.              - dzień otwarty (należy obowiązkowo poinformować rodziców uczniów o zagrożeniach i mieć na to pisemne potwierdzenie w dzienniku.

  Do dnia 15.06.2018 r.             - należy wystawić oceny końcowe dla w/w klas

  W dniu 18.06.2018 r.             - odbędzie się rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla w/w klas godz.12.00

  W dniach 19-20.06.2018 r.     - sprawdzanie dokumentacji w/w klas

  W dniu 21.06.2018 r.             - podpisywanie świadectw promocyjnych przez dyrektora

  W dniu 22.06.2018 r.             - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  W dniu 22.06.2018 r.             - odbędzie się rada plenarna podsumowująca rok szkolny 2017/2018 godz.12.00

  Dopuszcza się do użytku szkolnego "Szkolny Zestaw Programów" na rok szkolny 2017/2018

  ? Egzamin maturalny ? rozpoczyna się w dniu 4 maja 2017 r. (czwartek) i trwa wg. harmonogramu Dyrektora Centrum Komisji Egzaminacyjnej.

  ? Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

  § Etap pisemny ? 12 czerwca 2017 r. godz.

  § Etap praktyczny ? 13 czerwca 2017 r. dla absolwentów Technikum

  § 4 lipca 2017 r. ? 8 lipca 2017 r. dla absolwentów ZSZ

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

  ? Sesja 1:

  § styczeń ? luty 2017 r. :

  1) część pisemna                               12.01.2017 r.

  2) część praktyczna                           09.01.2017 r. ? 23.01.1017 r.

  ? Sesja 2:

  § czerwiec ? lipiec 2017 r. :

  1) część pisemna                               20.06.2017 r.

  2) część praktyczna                           26.06.2017 r. ? dokumentacja

  16.06.2017 r. -08.07.2017 r. ?

  pozostałe kwalifikacje