22 775 20 41

Nowy Dwór Mazowiecki ul. Górska 39

R E G U L A M I N  R E K R U T A C J I

uczniów do klas pierwszych

Technikum Zawodowego i Branżowej Szkoły I Stopnia

w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

na rok szkolny 2019/2020

 

 PODSTAWA PRAWNA: 

 1. Ustawa z dnia 9 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2017r. Poz. 1943 ze zm.) – rozdział 2a
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz.60 ze zm.) art. 149,
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 996  ze zm.) – rozdział 6
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. (Dz. U. z 2017 r. poz. 586),
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 610)
 1. Zarządzenie nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020,
 2. Statut Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1. 

I. REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM ZAWODOWEGO I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA – KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzony będzie nabór do następujących oddziałów klas pierwszych: 

TECHNIKUM (pięcioletnie) – dla absolwentów ósmych klas szkół podstawowych, cztery oddziały, kształcące w zawodach:

 

Technik pojazdów samochodowych (1TSp) 

Kwalifikacje:

MOT.05. – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,

MOT.06. - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych, 

Przedmioty rozszerzone do wyboru : język angielski lub matematyka

 

Technik informatyk (1TIp) + oddział sportowy (1SIp) 

Kwalifikacje:

INF.02 – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,

INF.03. - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, 

Przedmioty rozszerzone do wyboru : język angielski lub matematyka 

 

Technik budownictwa (1TBp) 

Kwalifikacje:

BUD.12. – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,

BUD.14 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów, 

Przedmioty rozszerzone do wyboru : język angielski lub matematyka 

 

Technik reklamy (1TRp) + oddział sportowy (1SRp) 

Kwalifikacje:

PGF.07. – Wykonywanie przekazu reklamowego,

PGF.08. - Zarządzanie kampanią reklamową, 

Przedmioty rozszerzone do wyboru : język angielski lub geografia 

 

Języki obce we wszystkich klasach technikum zawodowego:

Pierwszy język - j. angielski - kontynuacja

Drugi język - j. niemiecki – od podstaw

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (trzyletnia) – dla absolwentów szkół podstawowych, cztery oddziały, kształcące w zawodach:

 

Mechanik pojazdów samochodowych (1cp) 

Kwalifikacje:

MOT.05.- Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,

 

Kierowca mechanik (1kp) 

Kwalifikacje:

TDR.01. - Eksploatacja środków transportu drogowego, 

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (1tp) 

Kwalifikacje:

BUD.11. - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,

 

Monter stolarki budowlanej (1mp) 

Kwalifikacja:

BUD.10. – Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej. 

 

TECHNIKUM (czteroletnie) – dla absolwentów gimnazjów, pięć oddziałów, kształcące w zawodach:

 

Technik pojazdów samochodowych (1TS) 

Kwalifikacje:

MOT.05. – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,

MOT.06. - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych, 

Przedmioty rozszerzone:  matematyka, język angielski

 

Technik informatyk (1TI) 

Kwalifikacje:

INF.02 – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,

INF.03. - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, 

Przedmioty rozszerzone:  matematyka, informatyka

 

Technik budownictwa (1TB) 

Kwalifikacje:

BUD.12. – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,

BUD.14 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów, 

Przedmioty rozszerzone:  matematyka, język angielski

 

Technik robót wykończeniowych w budownictwie (1TBrw)

Kwalifikacje:

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie 

Przedmioty rozszerzone:  język angielski, matematyka  

 

Technik reklamy (1TR) 

Kwalifikacje:

PGF.07. – Wykonywanie przekazu reklamowego,

PGF.08. - Zarządzanie kampanią reklamową, 

Przedmioty rozszerzone:  biologia, język angielski

 

Języki obce we wszystkich klasach technikum zawodowego:

Pierwszy język - j. angielski - kontynuacja

Drugi język - j. niemiecki – od podstaw

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (trzyletnia) – dla absolwentów gimnazjów, sześć oddziałów kształcących w zawodach:

 

Mechanik pojazdów samochodowych (1c) 

Kwalifikacje:

MOT.05.- Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,

 

Kierowca mechanik (1k) 

Kwalifikacje:

TDR.01. - Eksploatacja środków transportu drogowego,

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (1t) 

Kwalifikacje:

BUD.11. - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,

 

Wielozawodowa (1w) 

Kwalifikacje wg klasyfikacji zawodów.

 

 II. WYMAGANE DOKUMENTY 

 1. Wniosek, zgodny ze wzorem ustalonym przez organ prowadzący wydrukowany z systemu elektronicznego i potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna. 
 1. Kopie świadectw ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i kopie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty poświadczone za zgodność przez dyrektora gimnazjum/szkoły podstawowej, które ukończył kandydat. 
 1. Jeżeli kandydat wybrał więcej niż jedną szkołę składa jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum/szkole podstawowej w szkole pierwszego wyboru. 
 1. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty. 
 1. 2 fotografie, o wymiarach 33 x 42 mm (podpisane: imię i nazwisko, klasa). 
 1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowania wydaje punkt naboru). 
 1. Zaświadczenie od pracodawcy, u którego uczeń będzie odbywał zajęcia praktyczne jako młodociany pracownik, dla kandydatów do klasy wielozawodowej Branżowej Szkoły I Stopnia w następujących zawodach: 
 • zawody rzemieślnicze - umowa zawarta za pośrednictwem CECHU, 
 • sprzedawca, kucharz - nie wymagane pośrednictwo CECHU. 
 1. Kandydat przyjęty, jeżeli posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dostarcza je do punktu naboru w terminie do 31 sierpnia 2019r. 

III. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH LICEÓW, TECHNIKÓW, SZKÓŁ BRANŻOWYCH I STOPNIA, SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH I SZKÓŁ POLICEALNYCH 

 1. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 
 1. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w punkcie naboru szkoły pierwszego wyboru wnioski wydrukowane z elektronicznego systemu rekrutacji. 
 1. Szkoła przyjmuje wyłącznie podania podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów). 
 1. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania: 
 1. kandydat, składając wniosek, określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,
 2. każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,
 3. jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony wyłącznie do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,
 4. kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów,
 5. kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje się oryginałami lub kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły p[odstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum/szkoły podstawowej, do którego uczęszczał,
 6. kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu. 
 1. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. 
 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną (w skrócie SKR), wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków. 
 1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna: 
 1. podaje informację o warunkach rekrutacji,

 

 1. przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami i warunkami określonymi w regulaminie rekrutacji, w tym weryfikuje spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 
 1. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia,
 2. ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły,
 3. podaje informację o wolnych miejscach w szkole,
 4. rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i nierozstrzygniętych w szczegółowych przepisach,
 5. sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego. 

 

IV. KRYTERIA REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH LICEÓW, TECHNIKÓW, SZKÓŁ BRANŻOWYCH I STOPNIA, SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH I SZKÓŁ POLICEALNYCH

 

 1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum/ szkoły podstawowej. 
 1. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego. 
 1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziału w publicznej szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej. 
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 
 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
 1. Kryteria, o których mowa w pkt 5, mają jednakową wartość. 
 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 1. wyniki egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty;
 2. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/ósmoklasisty oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;
 3. świadectwo ukończenia gimnazjum/ósmoklasisty z wyróżnieniem;
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/ósmoklasisty:
 1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
 2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

       V. w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych – testy sprawnośc 

 1. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły. 
 1. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego. 
 1. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów (max. 200 pkt).
 2.  Punkty przyznawane są:
 • dla absolwentów gimnazjów:

max. 100 punktów - za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

Wynik przedstawiony w procentach z:

- języka polskiego,

- historii i wiedzy o społeczeństwie,

- matematyki,

- przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

mnoży się przez 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70% co daje w rekrutacji 14 punktów, gdyż 70 x 0,2 = 14). 

Maksymalna ilość punktów z każdego etapu egzaminu gimnazjalnego wynosi 20.

 

max. 100 punktów łącznie za:

 1. oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wybranych dla danego oddziału,
 2. szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
 3. aktywność na rzecz innych ludzi.

 

 • dla absolwentów szkół podstawowych:

max. 100 punktów - za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

Wynik przedstawiony w procentach z:

- języka polskiego

- matematyki

mnoży się przez 0,35

Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3. 

Maksymalna ilość punktów z każdego etapu egzaminu ósmoklasisty wynosi 20. 

max. 100 punktów łącznie za:

 1. oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wybranych dla danego oddziału,
 2. szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 3. aktywność na rzecz innych ludzi.

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty lub danej części egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, przelicza się na punkty, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty lub dana część egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, których dotyczy zwolnienie.

 

- Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:

a) za ocenę celującą –po 35 punktów

b) za ocenę bardzo dobrą –po 30 punktów

c) za ocenę dobrą –po 25 punktów

d) za ocenę dostateczną –po 15 punktów

e) za ocenę dopuszczającą –po 10 punktów;

 

z języka obcego nowożytnego:

a) za ocenę celującą –30 punktów

b) za ocenę bardzo dobrą –25 punktów

c) za ocenę dobrą –20 punktów

d) za ocenę dostateczną –10 punktów

e) za ocenę dopuszczającą –5punktów.

 

- Przeliczanie  na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego:

a) za ocenę celującą –20 punktó

b) za ocenę bardzo dobrą –18 punktów

c) za ocenę dobrą –13 punktów

d) za ocenę dostateczna –8 punktów

e) za ocenę dopuszczającą –2 punkty

Liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z historii i wiedzy o społeczeństwie dzieli się przez 2, a z biologii, chemii, fizyki i geografii – przez 4.

 

 1. Przez określenie „zajęcia edukacyjne wybrane dla danego oddziału” rozumie się:

Oddział

Typ szkoły - zawód

Przedmioty na świadectwie punktowane wg zasad określonych w pkt. 14

1TS

1TSp

Technikum Zawodowe – technik pojazdów samochodowych

Język polski

Matematyka

Fizyka

Informatyka

1TB

1TBp

Technikum Zawodowe – technik budownictwa

Język polski

Matematyka

Plastyka

Informatyka

1TBrw

Technikum Zawodowe – technik robót wykończeniowych w budownictwie

Język polski

Matematyka

Plastyka

Informatyka

1TI

1TIp+1SIp

Technikum Zawodowe – technik informatyk

Język polski

Matematyka

Fizyka

Informatyka

1TR

1TRp+1SRp

Technikum Zawodowe – technik reklamy

Język polski

Plastyka

Informatyka

Język angielski

1c

1cp

Szkoła branżowa I stopnia – mechanik pojazdów samochodowych

Język polski

Matematyka

Informatyka

Język angielski

1k

1kp

Szkoła branżowa I stopnia - kierowca mechanik

Język polski

Matematyka

Informatyka

Język angielski

1t

1tp

Szkoła branżowa I stopnia – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Język polski

Matematyka

Informatyka

Język angielski

1mp

Szkoła branżowa I stopnia – monter stolarki budowlanej

Język polski

Matematyka

Informatyka

Język angielski

1w

Szkoła branżowa I stopnia – wielozawodowa

Język polski

Matematyka

Informatyka

Język angielski

*w przypadku braku j. angielskiego - inny język obcy wpisany na świadectwie jako język obowiązkowy

 

 1. Za ocenę uzyskaną z każdego przedmiotu wymienionego w pkt 11 („przedmioty na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, które będą punktowane”), uczeń otrzymuje punkty według następującej tabeli:

 

Ocena

Liczba punktów

celujący

18

bardzo dobry

17

dobry

14

dostateczny

8

dopuszczający

2

 

 1. Punkty uzyskane za szczególne osiągnięcia ucznia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

- 10 punktów za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego,

- 7 punktów za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

- 5 punktów za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego.

 

b. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

- 10 punktów za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego,

- 7 punktów za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego,

- 7 punktów za dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

- 5 punktów za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

- 5 punktów za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

- 3 punkty za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

 

c. Zawody wiedzy inne niż wymienione w pkt 15a i 15 b, artystyczne lub sportowe organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły: 

- 4 punkty za uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu międzynarodowym,

- 3 punkty za uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu krajowym,

- 2 punkty za uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu wojewódzkim,

- 1 punkt za uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu powiatowym. 

Uwaga! Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum

 - o wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej/gimnazjum. 

 

 1. 7 punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

 

UWAGA! W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

 

 1. 3 punkty za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub na rzecz środowiska szkolnego. 
 1. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego z zastrzeżeniem, że kandydaci spełniający warunki określone w p. IV.4 umieszczani są w pierwszej kolejności. 
 1. Liczba miejsc w poszczególnych oddziałach: 30
 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z odwołaniem od jej decyzji. 
 1. Od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni, rodzic kandydata może wnieść odwołanie do dyrektora szkoły. 
 1. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, a zatwierdza Dyrektor Szkoły 
 1. Nie zostaną przyjęci do klas pierwszych absolwenci gimnazjum/szkoły podstawowej, którzy: 
 • nie potwierdzą, w wyznaczonym terminie, woli uczęszczania do naszej szkoły (nie dostarczą oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej)
 • do końca września 2019 r. będą mieli ukończone 18 lat (dotyczy kandydatów na pracowników młodocianych w klasach wielozawodowych Branżowej Szkoły I Stopnia).

 

V. SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH/PONADPODSTAWOWYCH na rok szkolny 2019/1920

 

Załącznik 1:    Harmonogram działań absolwenta gimnazjum/szkoły podstawowej 2019/20

 

Facebook